AMAÇ VE İLKELERİMİZ

A- AMAÇ

ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine, temel hak ve hürriyetlere dayalı demokratik laik ve sosyal hukuk devletine ve ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

B- İLKELER

a) Çalışmanın toplumun temel değeri sayılması, üretimi ve verimliliği toplumsal sorumluluk sayan bir anlayışın benimsenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunup, geliştirilmesi, İnsan onuruna yaraşır adil bir ücret sağlanması,
b) Çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, çağdaş anlamda sosyal güvenlik kurumlarına sahip olması,
c) Üyelerin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlanması, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi,
d) Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanlarının geliştirilmesi,
e) Demokrasinin vazgeçilmez şartı olarak Ülkemizde ve işkolumuzda tüm çalışanların sorumluluk ve örgütlülük bilinciyle çağdaş sendikal haklara kavuşturulması, sendikal hareketin güçlenip geliştirilmesi, dünyadaki işçi hareketinin ve sendikaların kazandığı bilgi ve birikimlerden yararlanılması
f) Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile, bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanması,
g) İşyerlerinde endüstriyel demokrasinin, ülkede çoğulcu ve katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi,

İlkelerini benimser ve bunlar için demokratik yollardan mücadele verir.