SGK Primi ödenmemesinin hukuki ve cezai yaptırımları

SGK Primi ödenmemesinin hukuki ve cezai yaptırımları

*Çalıştığım işyerinde 3 ay SGK yapılmadı ve maaş da alamadığım için oradan ayrıldım. İşyerinde çalışan ve şahitlik de yapabilecek bir arkadaşım var. İşçi mahkemesine başvursam bununla ilgili işverene nasıl bir yaptırım uygulanabilir, nasıl bir ceza verilebilir?

Didem Okur

İşçinin ücretinin yatırılmaması, 4857 sayılı İş Kanunu 24/II-(e) maddesine göre açıkça haklı fesih nedeni olarak belirtilmiştir. İşyerindeki kıdeminiz sorunuzdan anlaşılmıyor. En az bir yıl söz konusu işyerinde çalışmış olmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
İşçinin SGK priminin ödenmemesi de haklı fesih nedenidir. Bu husus Yargıtay kararlarında yerini bulmuştur. “İşçinin sigorta primlerinin yatırılmaması veya eksik bildirilmesi işçinin sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da dairemizin 1475 sayılı yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkanı vardır.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 18.01.2010 T. 2009/24286 E. 2010/74 K.)

Öte yandan SGK priminin yatırılmaması ya da eksik yatırılması halinde, işveren için idari para cezası öngörülmüştür: Sigortalı işe giriş bildiriminin yapılmaması durumunda, işverene, hakkında bildirim yapılmayan her bir sigortalı için asgari ücret tutarında; yine prime ilişkin belgelerin usulüne uygun olarak kuruma verilmemesi halinde, 5510 sayılı yasanın 102’nci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen idari para cezaları verilir. İdari para cezasının verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak veya çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sigortanızın yapılmadığı süre için iş mahkemesinde hizmet tespiti davası açmanız da mümkündür. Mahkeme de bu durumu hizmet tespiti davasında belirleyecektir.

Kaynak: Aydınlık